ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งนักศึกษา รอบ 2
จำนวน 4 อัตรา
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)

รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง
ในวันที่ 27 มกราคม 2564
ทั้ง 60 อัตรา
ณ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
199 หมู่ 10 บ้านบุ่งอุทัย
ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร
จ.มุกดาหาร โทรศัพท์ 042-049749
เวลา 08.00 - 12.00 น.

 • เปิดรับ 13 .. 64

 • ปิดรับ 19 .ค. 64

แนะนำเปิดด้วยคอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุค

 • วันที่ 22 .. 64

 • พิมพ์ใบสมัคร&พิมพ์บัตรเข้าสอบ
  (สำหรับผู้ที่สมัครแบบออนไลน์)

 • วันที่ 25 .. 64

 • ยื่นใบสมัครและบัตรเข้าสอบ
  (สำหรับผู้ที่สมัครออนไลน์)

 • วันที่ 26 .. 64

 • วันที่ 27 .. 64

พร้อมจัดทั้ง 60 อัตรา

 • วันที่ 1 กุ.. 64
  อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือจนกว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณ

ประกาศวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการ
( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยมุกดาหาร ขอบเขตของงาน
และเงื่อนไขการจ้างงาน (
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

ความเป็นมา

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ โดยมีสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) และจ้างนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารรับผิดชอบพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร และตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

วัตถุประสงค์

1) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็น System Integrator
2) เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน
3) เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน
4) เพื่อให้เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data)