ประกาศวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการ
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยมุกดาหาร ขอบเขตของงาน
และเงื่อนไขการจ้างงาน (โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เอกสารหลักฐานต่าง ๆ แนบใบสมัคร มีดังนี้

ได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ดังนี้
1) นักศึกษา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (จำนวน 1 ฉบับ)
- สำเนาทะเบียนบ้าน (จำนวน 1 ฉบับ)
- หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาที่ออกจากสถานศึกษา (จำนวน 1 ฉบับ)
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (จำนวน 3 รูป)
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
- อื่น ๆ (ถ้ามี) .........................................