ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักศึกษา รอบ 2
จำนวน 4 อัตรา
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)