ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง นักศึกษา
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

ถ้าหากปรากฏข้อความไม่พบข้อมูลหรือไม่พบใบสมัคร/บัตร
...กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ 087-2257745 (อ.สุรัตน์)

ให้ผู้ที่สมัครแบบออนไลน์พิมพ์ใบสมัครและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของตนเอง และติดรูปถ่ายพร้อมกับลงลายมือชื่อในเอกสารให้เรียบร้อย แล้วให้นำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบหน้าห้องสอบในวันสอบพร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้วอีกครั้ง รายการหลังฐานมีดังนี้

ตำแหน่ง นักศึกษา

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (จำนวน 1 ฉบับ)

• สำเนาทะเบียนบ้าน (จำนวน 1 ฉบับ)

• หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาที่ออกจากสถานศึกษา (จำนวน 1 ฉบับ)

• รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (จำนวน 3 รูป)

• หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

• อื่น ๆ (ถ้ามี) .........................................